รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม 2557
ผลการดำเนินงานในส่วนของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ที่ได้เผยแพร่ทาง เว็บไซต์  
ศสข.1 (พระนครศรีอยุธยา)  ศสข.4 (นครราชสีมา) ศสข.6 (ขอนแก่น) ศสข.7 (เชียงใหม่)  ศสข.9 (นครสวรรค์) ศสข.12 (สงขลา)

ลำดับ

นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย หรือ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

การดำเนินการ

การใช้จ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1

นโยบายรัฐบาล
ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
        เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ
           - ใช้มาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
           - การสร้างความเข้าใจในกติกาบ้านเมือง และพร้อมเข้าสู่แนวทาง/วิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
         
       
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้ดำเนิน
การตรวจสอบ เว็บหมิ่นและเว็บผิดกฎหมาย และได้ส่งข้อมูลโดย
ระบบ e - mail ให้ศูนย์ติดตามเฝ้าระวังการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายหรือ
ไม่เหมาะสมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติดำเนินการไปได้จำนวน 319 เว็บไซต์
       
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้จัดทำระบบประชามสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานตามภารกิจสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป กระทรวงมหาดไทย
ผลการดำเนินงาน 

           - จัดทำเว็บไซต์ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (http://prongdong.moi.go.th


-


ศสส.สป.

    
ข้อ 2. การรักษาความมั่นคงของชาติ
        
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          

 

 

 

 

 

 

 

           - สนับสนุนภารกิจถวายความปลอดภัย ภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ ภารกิจฉุกเฉิน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ในด้านต่างๆ และการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล กระทรวง กรม และหน่วยงานภาครัฐของประเทศ
             - ด้วยระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ทันสมัย
โดยการเชื่อมโยงเข้ากับหน่วยงานความมั่นคงของชาติ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ   

 
       
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้จัดทำระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมและผลงานตามภารกิจ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
ผลการดำเนินงาน 
         
- จัดทำเว็บไซต์ศูนย์อำนวยการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอปส.มท.) เพื่อให้ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. จังหวัดและอำเภอ เป็นช่องทางในการนำข้อมูล ข่าวสาร โครงการกิจกรรมที่ได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 3 ภารกิจ คือ 1. การป้องกันปัญหายาเสพติด 2.การปราบปรามยาเสพติด 3. การบำบัดยาเสพติด (http://www.ccnp.moi.go.th)     

            โครงการ “หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด”
ผลการดำเนินงาน

             - จัดทำระบบ “หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด” ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ลูกให้คำสัญญากับแม่ว่า จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย www.moi.go.th โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมถวายคำสัญญาฯ จำนวน 43,861 คน

        11 - 12 พฤษภาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียม ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ณ โรงเรียนวัดหนองปลาดุก ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

        20 พฤษภาคม 2557 - 19 มิถุนายน 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่เดินทาง ไปปฏิบัติภารกิจ  สนับสนุน กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  

        20 - 23 มิถุนายน 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียม ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย อาคารแผนกการข่าว กองบิน๔ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 

         16 - 16 กรกฎาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์)นำรถสื่อสารดาวเทียม ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ณ กองอำนวยการร่วม ถวายความปลอดภัย ณ อาคารแผนกการข่าวกองบิน ๔ อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์
                                                   

  
      15 - 18 กรกฎาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงแล วางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดกระบี่ โดยมีส่วนเทคโนโลยีการสื่อสาร ฝ่ายระบบวิทยุและดาวเทียม สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียม

        24 กรกฎาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

        31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๑ นครศรีธรรมราช ได้นำรถสื่อสารดาวเทียม ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

         4 สิงหาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ พระนครศรีอยุธยา ได้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  

      
  
12 - 13 สิงหาคม 2557
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียม ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารณ กองอำนวยการร่วม ถวายความปลอดภัย ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

         12 – 28 สิงหาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ เชียงใหม่ ได้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   นำรถสื่อสารดาวเทียม ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

         12 – 19 สิงหาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และ ชลบุรี        

         2 - 3 กันยายน 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์)นำรถสื่อสารดาวเทียม ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย  ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

       5 กันยายน 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ได้นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งได้เชื่อมโยงระบบโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ ของศูนย์ดำรงธรรมเพื่อการสาธิตสนับสนุนการประชุมผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ ห้องเมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

         15 กันยายน 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๖ ขอนแก่น ได้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำรถสื่อสารดาวเทียม ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหนองแก ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  

       18 - 19 กันยายน 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียม ไปปฏิบัติภารกิจสนับสนุน โครงการ “ปลูกป่า ศาสนาค้ำพยุง” เพื่อรณรงค์  ให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีจิตสำนึกหวงแหน  อนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟู สภาพป่าให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ูัพยากรป่าใ ณ บริเวณบ้านคูหา หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

         19 – 25 กันยายน 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้นำรถสื่อสารดาวเทียม  ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

         22 – 24 กันยายน 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๒ สงขลา ได้นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยฯ ณ เรือนรับรองที่ประทับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

           8 – 16 ตุลาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียม ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ณ กองอำนวยการร่วม ถวายความปลอดภัย ตำหนักพิมานมาศ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

         17 – 23 ตุลาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียม ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย  เรือนรับรองที่ประทับ ค่ายกาวิละ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ ๑๗–๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

        8 – 9 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙(นครสวรรค์)นำรถสื่อสารดาวเทียม ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ณ กองอำนวยการร่วม ถวายความปลอดภัย วัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

        10 – 11 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ณ กองอำนวยการร่วม ถวายความปลอดภัยวัดบึงสำราญใหญ่  ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่  ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

        27 – 28 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียม ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ณ กองอำนวยการร่วม ถวายความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่        

          1 ธันวาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเ สป. ได้นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 ณ ห้องเจ้าพระยา ห้องประชุมกองทัพเรือ

            3 ธันวาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเ สป. ได้นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนถ่ายทอดและเผยแพร่พิธีลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุมนนทบุรี 3 ชั้น 3 
อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี วันที่ 3 ธันวาคม 2557
  

          8 ธันวาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเ สป. ได้นำรถสื่อสารดาวเทียมไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสารสนับสนุนพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรของประเทศไทย ณ ห้้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี    

        27 – 28 ธันวาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๙ (นครสวรรค์) นำรถสื่อสารดาวเทียม ไปดำเนินการเชื่อมโยงและวางเครือข่ายสื่อสาร ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย  วัดเกริ่นกฐิน  ตำบลบ้านชี  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗


-

 

 

-


-

 

-

-

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-
                                                   


ศสส.สป.

 

 

ศสส.สป.
ศศศ.สป.

 
ข้อ
10 การส่งสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
   
        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้ จัดทำระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ผลงานตามภารกิจของศูนย์ดำรงธรรม และจัดทำแหล่งรวบรวมงานบริการของหน่วยงานภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน
           - จัดทำเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม และเป็นแหล่งรวบรวมงานบริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์ดำรงธรรมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการของส่วนราชการในทุก
ระดับได้อย่างดีที่สุด (http://www.damrongdhama.moi.go.th)
   

ทุกข้อนโยบายรัฐบาล
 
        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้จัดทำการเชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC)
ศูนย์ปฏิบัติการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (
DOC) และจังหวัด (POC)
ไปยังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (
PMOC) และการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

 ผลการดำเนินงาน
          - จัดทำเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลการปฏิบัติงานและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนเป็นแหล่งการเชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เชื่อมโยงไปยังศูนย์