พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ประวัติย่อ

ชีวิตครอบครัว
พลเอกประยุทธ์ สมรสกับรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา อาจารย์ประจำสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีบุตรสาวฝาแฝดสองคน คือ น.ส.ธัญญา และ น.ส.นิฏฐา จันทร์โอชา

ประวัติการศึกษา
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 (ตท.12)
นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23
พ.ศ. 2514 - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12
พ.ศ. 2519 - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23
พ.ศ. 2519 - หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 51
พ.ศ. 2524 - หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 34
พ.ศ. 2528 - หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 63
พ.ศ. 2550 - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 20

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2533 - ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารบกที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21 พัน 2 รอ.)
พ.ศ. 2541 - ผู้บังคับการทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21 รอ.)
พ.ศ. 2546 - ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล. ร 2 รอ.)
พ.ศ. 2549 - แม่ทัพภาคที่ 1 (มทภ. 1)
พ.ศ. 2551 - เสนาธิการทหารบก (เสธ. ทบ.)
พ.ศ. 2552 - รองผู้บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.)
พ.ศ. 2553 - ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)
พ.ศ. 2557 - หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2529 - เหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1 
พ.ศ. 2533 - เหรียญรามมาลา เข็มกล้ากลางสมรฯ
พ.ศ. 2542 - ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.)
พ.ศ. 2548 - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
พ.ศ. 2551 - มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
พ.ศ. 2553 - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์/เครื่องอิสริยาภรณ์ ต่างประเทศ

พ.ศ. 2554 – Honorary Malaysian Armed Forces Order for Valour (First Degree)

Gallant Commander of Malaysian Armed Forces (มาเลเซีย)

พ.ศ. 2555 – Pingat Jasa Gemilang (Tentera) (สาธารณรัฐสิงคโปร์)

พ.ศ. 2555 – Bintanng Kartika Eka Pakci Utama (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)

พ.ศ. 2556 – Region of Merit (Degree of Commander) (สหรัฐอเมริกา)

ราชการพิเศษ ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท

พ.ศ. 2530 – มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ราชองครักษ์เวร

พ.ศ. 2542 – ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารเสริมกำลังพิเศษ

พ.ศ. 2444 – ปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้านายทหารเสริมกำลังพิเศษ

พ.ศ. 2552 – มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ราชองรักษ์พิเศษ

พ.ศ. 2555 – มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ตุลาการศาลทหารสูงสุด

ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารพิเศษฯ ประจำหน่วย

พ.ศ. – 2545 นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์

พ.ศ. – 2547 นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์

พ.ศ. – 2549 นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

พ.ศ. – 2554 นายทหารพิเศษประจำ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯ


รางวัลทางสังคม

พ.ศ. 2548 – ได้รับรางวัลคนดีสังคมไทย สาขาส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงของชาติ

พ.ศ. 2549 – รางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร

พ.ศ. 2553 – รางวัลมหิดลวรานุสรณ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

พ.ศ. 2554 – ได้รับการลงคะแนนให้เป็นอันดับ 1 สุดยอดซีอีโอของภาคราชการและเจ้าหน้าที่รัฐแห่งปี 2554

จากผลการสำรวจของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์

ตำแหน่งทางพลเรือนที่ผ่านมา

พ.ศ. 2549 – สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ

พ.ศ. 2549 – คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

พ.ศ. 2550 – กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553 – กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)