พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประวัติย่อ

ยศ – ชื่อ – นามสกุล   พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา
เกิด    วันที่ 10 ตุลาคม  2492
ที่อยู่ปัจจุบัน  77/19 หมู่ 7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
ภริยา           นางกุลยา  เผ่าจินดา

บุตร           1. นาย ยุทธพงษ์ เผ่าจินดา
                  2. นางสาว วิมลิน เผ่าจินดา

คุณวุฒิก่อนเข้ารับราชการ

                        - พ.ศ.2508                   โรงเรียนพันธะศึกษา  แผนกมัธยม
                        - พ.ศ.2509                   โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
                        - พ.ศ.2510                   โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 10
                        - พ.ศ.2515                   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 21

วุฒิการศึกษาเมื่อรับราชการแล้ว

                        - พ.ศ.2517                  หลักสูตรชั้นนายร้อย  โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
                        - พ.ศ.2520                  หลักสูตรชั้นนายพัน  โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
                        - พ.ศ.2525                  หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 61

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

                        - พ.ศ.2536                   ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                        - พ.ศ.2544                   รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต (การจัดการสำหรับนักบริหาร)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                        - พ.ศ.2547                  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ปี  2546 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

                        - พ.ศ.2517                  เหรียญราชการชายแดน
                        - พ.ศ.2518                  เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 2
                        - พ.ศ.2525                  ตริตาภรณ์มงกุฏไทย  (ต.ม.)
                        - พ.ศ.2530                  เหรียญจักรมาลา
                        - พ.ศ.2540                  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
                        - พ.ศ.2543                  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
                        - พ.ศ.2546                  ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
                        - พ.ศ.2549                  มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
                        - พ.ศ.2551                  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

ตำแหน่งราชการพิเเศษ

                        - พ.ศ.2515 - 2517         ปฏิบัติราชการสงคราม บก.หน่วยผสม 333
                        - พ.ศ.2518 - 2519        ปฏิบัติราชการพิเศษปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
                        - พ.ศ.2521 - 2545        ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศในกองกำลังบูรพา
                        - พ.ศ.2525 
- ปัจจุบัน     มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นราชองครักษ์เวร รับราชการสนองพระเดชพระคุณ 
                        - พ.ศ.2545                   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายทหารพิเศษประจำ ร.21 รอ.
                        - พ.ศ.2546                   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายทหารพิเศษประจำ ร.2 รอ.
                        - พ.ศ.2546                   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายทหารพิเศษประจำ ร.1 รอ.
                        - พ.ศ.2549                   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายทหารพิเศษประจำ ร.11 รอ.

ยศทหาร

                        - พ.ศ.2515                   ร้อยตรี
                        - พ.ศ.2517                   ร้อยโท 
                        - พ.ศ.2520                   ร้อยเอก
                        - พ.ศ.2524                   พันตรี
                        - พ.ศ.2529                   พันโท
                        - พ.ศ.2533                   พันเอก
                        - พ.ศ.2545                   พลตรี
                        - พ.ศ.2548                   พลโท
                        - พ.ศ.2549                   พลเอก

ตำแหน่ง

                        - พ.ศ.2515                   ผู้บังคับหมวดอาวุธกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
                        - พ.ศ.2520                   นายทหารยุทธการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
                        - พ.ศ.2524                   รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
                        - พ.ศ.2526                   รองผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
                        - พ.ศ.2529                   ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
                        - พ.ศ.2533                   เสนาธิการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
                        - พ.ศ.2535                   รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
                        - พ.ศ.2539                   ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
                        - พ.ศ.2541                   เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
                        - พ.ศ.2541                   รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
                        - พ.ศ.2545                   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
                        - พ.ศ.2546                   ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
                        - พ.ศ.2547                   รองแม่ทัพภาคที่ 1
                        - พ.ศ.2548                   แม่ทัพภาคที่ 1  
                        - พ.ศ.2549                   ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
                        - พ.ศ.2550                   ผู้บัญชาการทหารบก