นายนิพนธ์ บุญญามณี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประวัติย่อ

วัน เดือน ปีเกิด : 22 กรกฎาคม 2501

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ

ประวัติการ ศึกษาอบรม :

1. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

2. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3. เนติบัณฑิตยไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตไทย

4. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวางแผนและกำหนดนโยบาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ :

1. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

2. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

3. รองเลขาธิการ พรรคประชาธิปัตย์

4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สงขลา

5. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2 สมัย