นายทรงศักดิ์ ทองศรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประวัติย่อ

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี เกิดเมื่อ 20 เมษายน 2501

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ

ประวัติการศึกษา

         มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

         นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

         ระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ประสบการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ

          ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว

          ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กระทรวงการคลัง

          ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

          โฆษกคณะกรรมาธิการการทหาร

          รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  

          รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตร