ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล

เบอร์โทร
สื่อสาร สป.

E-Mail
1.
ผอ.กตป.ศสส.สป.
่นางสาวปัณฑารีย์ โชรัมย์
51124
59902
moi0210.4@moi.go.th 
2.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวณิชนันท์ สิทธิพรหม

51120,
59925
3.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง

51129,
59926

4.
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นายศุภลักษณ์ วรรณพงษ์
51123
59924
 
5.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางเพ็ชร์รุ่ง เซียงหลิว
51126
59927
 
6.
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย ว่าง
51112
59928
 
7.
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย นางสาวปิยะดา เชื้อทองฮั้ว
51122
59929
 
 
กลุ่มงานติดตามประเมินผลฯ
 
FAX
51127-8
moi0210.4@moi.go.th