ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล

เบอร์โทร
สื่อสาร สป.

E-Mail
1.
ผอ.กตป.ศสส.สป.
่นางสาวสุขใจ กาญจนพิบูลย์
51124
moi0210.4@moi.go.th 
2.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสาวมนัสวีร์ ทรัพย์พร้อม

 
3.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล
51129
 
4.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นายจุลพรรณ สุขอรุณ
51120
 
5.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นางสาวภรอิสรา จิตพิศาล

51123

 
6.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายพัฒน์ณัทภูมิ เจียรณัย

51112

 
7.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวณิชนันท์ สิทธิพรหม
 
8.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางเพ็ชร์รุ่ง เซียงหลิว
51126
 
9.
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย นางสาวปิยะดา เชื้อทองฮั้ว
51122
 

10

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย
 นายก้องภพ พงศ์สุพัฒน์
51125
กลุ่มงานติดตามประเมินผลฯ

FAX

moi0210.4@moi.go.th