ลำดับ
ตำแหน่ง
ชื่อ - สกุล

เบอร์โทร
สื่อสาร สป.

E-Mail
1.
ผอ.กตป.ศสส.สป.
่นางสาวปัณฑารีย์ โชรัมย์
51124
59902
moi0210.4@moi.go.th 
2.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ นางปิยนุช มงคล
51129
59926
 
3.
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล
 
4.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายพัฒน์ณัทภูมิ เจียรนัย
 
5.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวณิชนันท์ สิทธิพรหม
 
6.
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นายศุภลักษณ์ วรรณพงษ์
51123
59928
 
7.
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางเพ็ชร์รุ่ง เซียงหลิว
51126
59927
 
8.
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย นางสาวปิยะดา เชื้อทองฮั้ว
51122
59929
 
9.
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย นายก้องภพ พงศ์สุพัฒน์
51125
59928
 
กลุ่มงานติดตามประเมินผลฯ
 
FAX
51127-8
moi0210.4@moi.go.th