ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
   
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   
กำกับตัวชี้วัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   
จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล