ระบบเมล์ สป.มท.
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ระบบจองห้องประชุม
หมายเลขโทรศัพท์ มท.
ทีวีมหาดไทย
ตารางออกอากาศ
 
 
   
 
โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 
วันที่ 19 - 21 ธันวาคม2555
ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 
เอกสารประกอบการสัมนา
   
คำกล่าวรายงาน โดย นายกฤษณ์ ธนาวนิช ผอ.ศสส.สป
คำกล่าวเปิด โดย นายประชา เตรัตน์ หน.ผต.มท.
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น ของผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มงานข้อมูล
Power Point การจัดภาพรวมสารสนเทศ (MIS) น.ส. วรรณภา ขันติสมบูรณ์ ผอ.สทส.ศสส.สป
Power Point ขอมูล GIS สุพรรบุรี น.ส.เอื้อมเดือน อุทัยกุล หน.กลุ่มงานข้อมูล สนจ. สุพรรบุรี
Project Brief โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
Power Point ประกอบการสัมนา โดย ผชช.ประเสริฐ แย้มสรวล และ ดร.ชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา
สรุปผลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน ICT ของหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูล
รายชื่อเครือข่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

การถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทำระบบฐานข้อมูล GIS จังหวัดสุพรรณบุรี

   
ภาพถ่ายกิจกรรม
   
โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2555